Toetsen op school.

2 De inhoud van toetsen

Bij het maken van toetsvragen kun je uitgaan van de Taxonomie van Bloom en de Taxonomie van Romiszowski.

Model competent handelen:
Pasted image 20210513134105.png

4 De validiteit van toetsscores

Validiteit van toetsscores moet bewezen worden. Er zijn zeven categorieën van validiteitsbewijzen:

 1. Inhoudsbewijzen: de toets moet vragen bevatten over alle delen van de leerstof.
 2. Complexiteitsbewijzen: de toets moet alle kennishandelingen bevatten (oproepen, toepassen, analyseren).
 3. Interne structuur bewijzen: relatie tussen vragen onderling en tussen de vragen en de complete toets. Welke vaardigheden toets je en komen alle vaardigheden terug in vragen op de toets?
 4. Externe structuur bewijzen: samenhang tussen scores van leerlingen op de ene toets versus de andere toets of versus de oordelen van leraren.
 5. Betrouwbaarheidsbewijzen: meet je een vaardigheid op een betrouwbare manier? Is de toets ook valide (analogie met schietschijven). Zie ook Betrouwbaarheid versus Validiteit
 6. Extrapoleerbaarheidsbewijzen: resultaten van een toets hebben ook waarde in praktijksituaties (en niet alleen in de context van de toets).
 7. Consequentiële bewijzen: wat zijn de consequenties van het resultaat van een toets (bij zowel leerling als leraar)?

6 Het construeren van gesloten vragen

Een aantal veelvoorkomende gesloten vragen:

 • Standaardtype: meerkeuzevragen met alternatieven als mogelijke antwoorden
 • Vraag met twee uitspraken: stellingvragen (welke stellingen zijn juist)
 • Vraag met meer dan twee uitspraken: stellingvragen (zie hierboven)
 • Herordeningsvraag: in juiste volgorde plaatsen
 • Combinatievraag: combineer gegevens uit ene rij met gegevens uit andere rij
 • Waar/onwaar vraag: stelling is waar of niet waar

7 Het construeren van open vragen

Een aantal soorten open vragen:

 • In- en aanvul vragen: vul een incomplete zin aan (vul in op de puntjes)
 • Kort-antwoord vragen: antwoord is een citaat, enkel woord, enkel getal, eenvoudige zin.
 • Lang-antwoord vragen: antwoord bestaande uit samenhangende zinnen.
 • Opstel- en betoog vragen: antwoord is een samenhangende tekst.